Basispakket zorgverzekering en CooL pilot

Juli 2017

Er wordt door de deelnemende coaches gewerkt aan een webpagina over de CooL pilot. Intussen zijn er veel vragen over de pilot en het proces om een leefstijlcoachingsprogramma in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen te krijgen. Er gaan heel veel uren in zitten, zowel van de deelnemende coaches van het eerste uur, als van het bestuur. Maar als het goed is levert dat straks ook een mooi programma op voor de leefstijlcoach… en natuurlijk voor de mensen die eraan kunnen deelnemen. Hier proberen we jullie een update te geven van een aantal relevante zaken.

Wat is de CooL pilot?

Op basis van de zorgstandaard obesitas is een Gecombineerde LeefstijlInterventie (GLI) aanbevolen voor mensen met een matig, sterk of extreem verhoogd gewichtsgerelateerd risico (GGR). CooL staat voor Coaching op Leefstijl. Het is een pilotprogramma, ge?nitieerd door o.a. zorgverzekeraar CZ, dat een GLI biedt.

Het CooL programma bestaat uit een vastomlijnd programma van individuele gesprekken en (met name) groepsbijeenkomsten die worden aangeboden door een leefstijlcoach. Het programma richt zich op mensen met overgewicht of obesitas vanaf 4 jaar (met een afzonderlijke versie voor kinderen, adolescenten en volwassenen). Binnen het traject worden de achtergronden en oorzaken van ongezonde leefstijl samen met deelnemers besproken en vervolgens wordt een behandeltraject doorlopen. De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzamere verandering van de leefstijl. Belangrijke thema?s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energie en vitaliteit en ontspanning.

De CooL pilot geeft goede resultaten, waardoor er een proces is gestart om een GLI op basis van het CooL programma per januari 2019 op te nemen in het basispakket van de zorgverzekeraar.

Hoe ziet het programma voor de basisverzekering eruit?

Het gaat om een groepsprogramma voor mensen met obesitas of overgewicht & comorbiteit (b.v. diabetes, risico op HVZ). Het programma en de bekostiging ervan worden vormgegeven naar voorbeeld van het CooL project, dat na de intake bestaat uit een basisprogramma met 8 groepsbijeenkomsten, twee individuele gesprekken en een evaluatiegesprek. Dit programma omvat ongeveer 8 maanden. Daarna is een nazorgtraject logisch, dat de totale begeleidingsperiode volmaakt tot 2 jaar (volgens de Zorgstandaard Obesitas). Hierin is voorzien in het CooL project, met een herhaling van het basisprogramma, maar dan meer gespreid over de tijd.

Omdat de resultaten na het basisprogramma al zo positief zijn en het vervolgprogramma niet aansluitend en bij iedereen is gestart in de CooL pilot, wordt nu gewerkt vanuit het idee om het basisprogramma te vergoeden als ?pakket? en daarna de mogelijkheid te cre?ren om tot de 2 jaar vol zijn, op basis van ?verrichtingen? (b.v. losse gesprekken of groepsbijeenkomsten), tot een bepaald maximum.

GLI? of GLI?

De oorspronkelijke Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een combinatieprogramma, verzorgd door di?tist, fysiotherapeut en gedragscoach (die laatste rol is door verschillende beroepsgroepen ingevuld). Vanuit het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) is de Zorgstandaard Obesitas ontwikkeld en recent ook een GLI-programma dat hierop aansluit. De di?tisten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten (en in minder mate de psychologen) waren mede daardoor onaangenaam verrast door de CooL pilot met de leefstijlcoach, die een vergelijkbaar programma bood.

In de terminologie wordt nu gesproken over twee soorten GLI: de generalistische GLI (b.v. door de leefstijlcoach uitgevoerd, die een generalist is) en de specialistische GLI (door een combinatie van specialisten uitgevoerd). Die tweede GLI is benoemd, maar de besprekingen gaan nu alleen over de generalistische GLI. Leefstijlcoaching dus. Oorspronkelijk waren de termen ?GLI basis? en ?Monodisciplinaire GLI? bedacht, maar op Meijkes verzoek is dat heroverwogen omdat die verwarrend kunnen zijn.

Het is nog onduidelijk wanneer een pati?nt beter naar de specialistische GLI verwezen kan worden, en wanneer naar de generalistische GLI. In september zijn de onderzoeksresultaten van CooL beschikbaar die hier meer licht op kunnen werpen. Ook op de resultaten bij de verschillende ?gewichtsgerelateerde risicogroepen? (GGR).

Intussen vinden de di?tisten en fysiotherapeuten binnen het PON (begrijpelijkerwijs) dat leefstijlcoaches zonder paramedische opleiding alleen mensen met overgewicht kunnen begeleiden en te weinig bagage hebben voor de overige groepen. Het Zorginstituut, die de zorg vormgeeft, gaat niet hier in mee vanwege de tot nu toe gerapporteerde resultaten van het CooL project, die prima zijn. De term ?generalistische GLI? helpt mogelijk ook om de specialisten (o.a. di?tisten) te laten zien dat leefstijlcoaches niet pretenderen hun specialisme over te nemen en anderzijds, dat de specialisten die ook dit programma willen verzorgen, zich meer tot generalist moeten ontwikkelen.

Wie mag het programma aanbieden?

Er kan geen monopoliepositie gecre?erd worden voor een beroepsgroep of beroepsvereniging. Het competentieprofiel van de BLCN wordt expliciet als leidraad gebruikt. Mogelijk wordt in de richtlijnen als ondergrens opgenomen dat de aanbieder een opleiding tot leefstijlcoach of een paramedische opleiding moet hebben. In de richtlijnen van de NZa kan niet naar een bepaald register verwezen worden. Zorgverzekeraars kunnen w?l aanhouden dat bepaalde registers wel of niet geaccepteerd worden (zeker bij gecontracteerde zorg).

Verder wordt dit programma als verlengstuk van de huisartsenzorg ingericht, dus verwijzing en terugkoppeling gaat via de huisarts. Het is dus niet zo dat iedereen het op eigen titel kan aanbieden en declareren.

Vraag is nu hoe vastgesteld gaat worden aan welke (aanvullende) competenties een di?tist, fysiotherapeut of oefentherapeut moet voldoen om het generalistische programma te mogen aanbieden. Er wordt gedacht aan een aantekening in de registers van die beroepsgroepen. Vanuit de BLCN heb ik gevraagd om begeleiding van die discussie, omdat ik merk dat er simpelweg sprake is van concurrentie en de BLCN een objectieve beoordeling van de competenties van de paramedici niet in gang kan zetten. ZIN en NZa kijken hoe dit kan worden opgepakt.

Wanneer voldoet het programma aan de eisen?

Er moet een gewichtsvermindering van 3 tot 5% worden bewerkstelligd en/of aantoonbaar een gezondere leefstijl zijn. Er wordt ook voor gepleit om een hogere kwaliteit van leven hieraan toe te voegen. Er wordt nog gekeken hoe hier werkbare indicatoren aan gekoppeld kunnen worden.

Verder zullen leefstijlcoaches moeten registreren welke ?verrichtingen? ze binnen hun basisprogramma hebben gedaan (groepsbijeenkomsten, gesprekken, etc.) om te kunnen aantonen dat ze daadwerkelijk iets geleverd hebben voor hun vergoeding.

Hoe zit het met de vergoeding?

Meijke van Herwijnen overlegt vanuit de BLCN met CZ over een voorstel dat ingediend kan worden. Hierbij wordt naast de contacturen van groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken ook gesproken over een opslag voor de ?indirecte, pati?ntgebonden uren? die de leefstijlcoach maakt in het traject. Wat niet vergoed kan worden vanuit de zorgverzekering zijn niet pati?ntgebonden uren (overleg in je netwerk bijvoorbeeld), reistijd en ruimtehuur.

Declareren gebeurt altijd achteraf. Op dit moment is het uitgangspunt dat de intake, de eerste drie maanden van het basisprogramma en de laatste vijf maanden van het basisprogramma apart gedeclareerd worden. Als totaalbedrag voor het programma, dus niet per gesprek of per bijeenkomst. Tussen maand 3 en maand 4 vindt dan ook een evaluatie plaats of een deelnemer wel op zijn plaats is. Gaat iemand niet verder met het programma, dan kan je niet declareren voor fase twee van het basisprogramma voor die deelnemer. Valt iemand na anderhalve maand of na vijf maanden uit, dan declareer je echter gewoon de rest van de programmafase.

Tot januari 2019 kunnen groepen starten op basis van de CooL pilot. De vergoeding daarvoor is bij aanvang van de pilot vastgesteld en is toen beperkt tot de uren dat je concreet workshops geeft en gesprekken voert. Het gehanteerde uurtarief is ? 58, ook voor de groepsbijeenkomsten. Neem je deel aan de pilot, houd dan rekening met een lage totale vergoeding.

Zitten we 100% zeker in het basis zorgpakket per 2019?

Er is nog steeds geen minister, dus ook geen zekerheid over de goedkeuring van de plannen die straks worden voorgelegd door ze Ned. Zorgautoriteit (NZa). Wel is er een zeer positieve grondhouding naar preventieve activiteiten binnen de zorgverzekeringswet en dit lijkt zo?n beetje het enige concrete initiatief in die richting te zijn.

Bericht delen via:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer actualiteiten