Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die BLCN besteedt aan de samenstelling van de BLCN site is het mogelijk dat de informatie die op de BLCN site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

De bij BLCN aangesloten coaches zijn zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van correcte informatie en contactgegevens op hun eigen profiel op website van BLCN. De coaches dienen zelf zorg te dragen voor doorverwijzing naar een goede en werkende eigen website. Coaches zijn ook verantwoordelijk voor het gebruik van rechtenvrije foto’s op hun profiel. De BLCN verwerpt expliciet en uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid voor de inhoud van tekst en beeldmateriaal op de profielen van haar leden.

De BLCN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van haar coaches,, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Het plaatsen van een vermelding op de website van BLCN biedt geen garantie voor het aantrekken van nieuwe cliënten.

BLCN sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de BLCN site.

BLCN zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de BLCN site zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. BLCN is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de BLCN site te kunnen raadplegen.

BLCN behoudt het recht informatie op de BLCN site in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. BLCN behoudt zich tevens het recht voor materiaal te verwijderen.

Mededelingen en informatie op het profiel van de coaches zijn die van de coaches zelf. BLCN kan er niet voor instaan dat deze informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de (potentiële) cliënt wordt geraadpleegd. De informatie en diensten die door een bepaalde coach op diens profiel worden aangeboden en/of vermeld, biedt geen garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De (potentiële) cliënt die contact opneemt met een op de BLCN site vermelde coach, is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar keuze. BLCN geeft alleen advies en tips bij het koppelen van een coach en een (potentiële) cliënt. Het is aan de cliënt om zorg te dragen voor een tijdige beëindiging van de coaching wanneer een “klik” of het vertrouwen tussen cliënt en coach ontbreekt. Bij acute of ernstige psychische problematiek dient de cliënt zelfstandig contact op te nemen met een huisarts.

Coaches dienen ervoor in te staan dat door het publiceren van informatie op de BLCN site geen rechten van derden, zoals auteursrechten en beeldrechten, worden geschonden, en niet anderszins onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld. Coaches zijn zelf aansprakelijk voor een schending van rechten van derden en/of onrechtmatig handelen jegens derden.

Een coach en/of bezoek(st)er van de BLCN site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de BLCN site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van BLCN of de betreffende rechthebbende (ook niet via een eigen netwerk).