Verslag ALV 24 maart 2017

Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de
Beroepsvereniging voor LeefstijlCoaches Nederland (BLCN)
Vr 24 maart 2017
13.30-15.00 uur bij het Utrechts Centrum voor de Kunsten, Domplein 4 in Utrecht

Dit verslag heeft de status ‘concept’ tot het is vastgesteld op de eerstvolgende ALV.

Aanwezige bestuursleden: Meijke van Herwijnen (vz), Lotje Pulles (sc), Madelon Meijer (alg), Sione Brugman (alg)

Aanwezige leden: Sandra Dijks, Nicole Philippens, Janneke Krijger, Mariette de Mol – van Otterloo, Erik Dubbink, Joke Wieleman, Helen van der Meijden, Pleun Sevens, Karen van den Brink, Nathalie Leenen, Anita Geijtenbeek, Myriam Claessens, Marije Morren, Lisette Bulle, Helen Kho, Monique Donkers

1. Opening en introductie (13.30 uur)

 • De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en geeft aan dat hun komst zeer gewaardeerd wordt, nu het niet meer de eerste vergadering is en er ook nog geen accreditatiepunten te verdienen zijn met aanwezigheid? De aanwezige leden blijken een mooie spreiding over het land te hebben.
 • Alle vier de zittende bestuursleden zijn aanwezig. Marit Strijk heeft haar functie per 1 januari al neergelegd en is afwezig.

2. Verslag ALV 18 maart 2016

Het verslag is kort na de ALV aan de leden verstuurd, maar niet opnieuw meegestuurd met de uitnodiging voor deze ALV. Het verslag wordt nagestuurd en daarna is er nog een week tijd om eventuele vragen en opmerkingen in te sturen, waarna het verslag zal worden vastgesteld.

3. Jaarverslag 2016

 • Vanwege de oprichting in september 2015 betreft dit het jaarverslag over het verlengde eerste boekjaar/verenigingsjaar. Er zijn geen vragen over de algemene tekst. Er worden bij het financieel jaarverslag enkele vragen beantwoord over de reiskosten en kostenposten voor accreditatie.
 • Dik Zantingh fungeerde dit jaar als kascontrolecommissie. Hij is niet aanwezig, maar heeft een getekende verklaring afgegeven waarin hij aangeeft geen onrechtmatigheden te hebben geconstateerd en adviseert het bestuur decharge te verlenen. Dik wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage!
 • Er wordt gestemd met handopsteken. Het jaarverslag en het financieel jaarverslag worden unaniem goedgekeurd en daarmee wordt decharge aan het bestuur verleend over het jaar 2016.

4. Accreditatie

 • Voor de beroepsvereniging en ons vak is het van belang dat er een beroepsgroep ontstaat die groot genoeg is ?n goede professionals omvat. Hiervoor zijn er drie stappen te zetten:
  • Het inrichten van een accreditatieproces voor professionals met een hbo-opleiding die zichzelf willen kwalificeren als lid van de BLCN;
  • Het inrichten van een accreditatieproces voor opleiders die een (post) hbo-opleiding tot leefstijlcoach aanbieden en hun afgestudeerden rechtstreeks toegang willen bieden tot het lidmaatschap van de BLCN;
  • Een doorlopend accreditatieproces voor leden, zodat die blijven aantonen dat ze op niveau zijn als leefstijlcoach.

Bij alle drie de punten is het belangrijk om een gedegen en zo objectief mogelijke beoordeling te kunnen uitvoeren.

 • Het opzetten van het individuele accreditatieproces is in een gevorderd stadium en volgens de planning zullen vanaf juni 2017 kandidaten de mogelijkheid hebben om een individuele toets te laten afnemen voor het lidmaatschap van de BLCN. Deze toets omvat een kennistoets, een coachingstoets m.b.v. een video met (echt) cli?ntgesprek en een reflectieverslag over de beroepsuitoefening.
 • De uitwerking van het accreditatieproces voor opleiders volgt direct hierop en zal maar verwachting rond dezelfde tijd in werking gesteld worden. Er zijn verschillende opleiders die een (post) hbo-opleiding hebben ingericht of daar plannen voor hebben. De verwachting is dat er dit jaar in ieder geval 4 of 5 opleidingen accreditatie zullen aanvragen, waaronder AVLEG en MARK Academy.
 • Mochten er hiaten of zwakkere plekken blijken te zijn in het curriculum van AVLEG of MARK Academy, dan zullen de huidige leden het (bindende?) advies krijgen om hun bijscholingsactiviteiten in 2018 vooral op die aandachtsgebieden te richten.
 • Er wordt een accreditatiecommissie ingesteld die getrokken wordt door een voorzitter en een administratieve kracht. Zij krijgen hier een vergoeding voor. Er worden kort na de ALV vacatureteksten verspreid. Leden (en hun contacten) zijn van harte welkom om te reageren. Later zal ook een vacaturetekst volgen voor professionals die op urenbasis tegen vergoeding toetsen en accreditatie-aanvragen willen beoordelen.
 • Voor het opstellen van de eerste toetsen wordt inbreng van leden gewaardeerd die een of meer toetsvragen willen aanleveren omdat zij specifieke expertise bezitten op een van de terreinen voeding, bewegen of slaap/stress/ontspanning. Er is een handleiding voor toets(vraag)makers beschikbaar.

5. Bestuur 2017/2018

 • Marit Strijk is reeds afgetreden, Madelon Meijer treedt per deze ALV af als bestuurslid. Beiden worden hartelijk bedankt voor hun bijdragen aan het oprichtingsbestuur van de BLCN.
 • Als bestuurslid blijven aan Meijke van Herwijnen, Lotje Pulles en Sione Brugman. Als nieuw bestuurslid wordt voorgesteld Anita Geijtenbeek. Zij is bereid de taak van penningmeester op zich te nemen. Het bestuur is blij met haar kandidatuur, omdat zij een gedegen financi?le achtergrond heeft en al een bestuursvergadering als toehoorder heeft doorstaan. ­čśë
 • Verder licht het bestuur een bijzondere situatie toe: in het najaar heeft Nathalie Leenen zich gemeld als kandidaat bestuurslid bij het tussentijds aftreden van Karen Vinke. Later bleek echter dat Nathalie de verkorte MARK opleiding heeft gevolgd, waarbij geen post hbo-diploma kan worden verleend. Zij is dus op basis van haar opleiding niet toelaatbaar als lid. Het bestuur vraagt de leden om toestemming om Nathalie als adviseur bij het bestuur aan te houden en haar als bestuurslid te laten aantreden zodra en onder de voorwaarde dat ze de individuele accreditatie voor het lidmaatschap met goed gevolg heeft doorlopen.
 • Daarnaast spreekt het bestuur het voornemen uit om een extra bestuurskandidaat aan te trekken van uit de nieuwe leden die straks zullen instromen en die noch AVLEG, noch MARK Academy als achtergrond hebben. Hiermee wordt de vertegenwoordiging breder.
 • Er wordt gestemd met handopsteken om een bestuur te vormen van vier personen, waaronder het nieuwe bestuurslid Anita Geijtenbeek, waarbij in de tweede helft van het jaar Nathalie Leenen en een nader te vinden persoon uit de nieuwe instroom kunnen worden toegevoegd als vijfde en zesde bestuurslid.

Hierop wordt door de leden unaniem akkoord gegeven.

6. Begroting 2017

 • Bij de aangeleverde concept begroting worden enkele punten toegelicht, waarbij vooral een belangrijke conclusie is dat er geen risicovolle keuzes zijn gemaakt bij de jaarbegroting.
 • Er wordt met handopsteken gestemd en op de begroting wordt unaniem akkoord gegeven door de leden.
 • De kascontrolecommissie wordt gevormd door Nicole Philippens en Mari?tte de Mol van Otterloo.

7. Aan de slag met de thema?s voor 2017/2018

In 2017 / 2018 wil de BLCN met een aantal thema?s aan de slag gaan. Naast het verder vormgeven van het accreditatieproces heeft het bestuur de volgende thema?s benoemd:

 • Resultaatmeting: concreet maken wat de begeleiding van een leefstijlcoach oplevert, zowel voor de deelnemer, de coach als de buitenwereld;
 • Communicatie, marketing en ledenwerving: het op de kaart zetten van de leefstijlcoach en de BLCN;
 • Nascholing voor leden;
 • Ledenvoordeel: aanbiedingen en voorzieningen die relevant zijn voor BLCN leden.

Tijdens de ALV zijn voor deze vier thema?s flappen opgehangen en de aanwezige leden hebben idee?n per onderwerp kunnen opschrijven. Een indruk hiervan is als bijlage bij dit verslag gevoegd. Per thema wordt een commissie in het leven geroepen . Leden die willen deelnemen aan een thema, kunnen zich aanmelden via info@blcn.nl

8. Wat verder ter tafel komt / rondvraag

 • Er wordt gevraagd of er afstemming is met de NBLP, omdat mensen de BLCN en de NBLP nogal eens lijken te verwarren. Het bestuur geeft aan dat die verwarring er inderdaad wel eens is en dat v??r de oprichting van de BLCN als zelfstandige vereniging is gekeken of de leefstijlcoach als apart beroep kon worden benoemd binnen de NBLP. Dit proces verliep moeizaam en er was een verschil in visie: bij de NBLP was het idee dat de leefstijlcoach en de leefstijlprofessional 80% overlap in de werkzaamheden hadden. Aangezien de leden van de NBLP een sport(management)achtergrond hebben en coachingscompetenties weinig aandacht hadden in het profiel van de leefstijlprofessional, was vanuit leefstijlcoaching eerder het idee dat er 80% verschil in competenties was en 20% overlap. Daarom is er besloten de BLCN op te richten.
  Er was afgelopen jaar vanuit het bestuur geen expliciete afstemming met de NBLP, mede omdat de NBLP niet heel actief lijkt te zijn en zich nog geen afstemmingsvragen hebben voorgedaan.

9. Sluiting (15.00 uur)

Bijlage: opgeschreven idee?n bij de onderwerpen voor 2017/2018

Resultaatmeting

 • Centraal systeem op de websitewaar we de resultaten kunnen invoeren (resultaatmonitor Visiom);
 • Criteria ontwikkelen op diverse deelgebieden waarmee zorgverzekeraar/bedrijven resultaat inzichtelijk krijgen;
 • Een systeem waarmee we de voortgang van cli?nten kunnen zien/bespreken;
 • Scores op positieve gezondheid;
 • Evaluaties van workshops of trajecten delen op de site.

Communicatie / marketing / ledenwerving

 • Beroepsinhoud leefstijlcoach;
 • Aanwezigheid op ?leefstijl? gerelateerde beurzen;
 • Vraag & Aanbod bij elkaar brengen met een specifiek aanbod / product;
 • BLCN naamsbekendheid leefstijlcoach vergroten door:
  • Social media
  • Tijdschrijften bij particulieren;
 • Coachees als ambassadeurs bij positief resultaat leefstijlcoach via media, online en print;
 • Flyers: wat doet de BLCN (informatie voor bedrijven en particulieren).

Nascholing

 • Ondernemerschap;
 • Op de site agenda met congressen / cursussen e.d. waarbij straks punten vallen te halen;
 • Inventariseren ?extra? kennis bij leden BLCN, die ingezet gaan worden bij workshop. Bijvoorbeeld lid heeft een nieuwe coachingsmethode gevolgd en wil dit delen (eigen talent benutten);
 • Nieuwe ontwikkelingen.

Ledenvoordeel

 • Korting voor de dag van de coach;
 • Korting op bepaalde tijdschriften;
 • Via de site formats voor bijvoorbeeld workshops aanbieden / kunnen kopen;
 • Overzicht locaties in het land voor coachingsgesprekken / groepen.