Gedragscode Leefstijlcoach

Inleiding

Het doel van de gedragscode is het professioneel functioneren van de BLCN leefstijlcoaches te beschrijven, zodat zij verantwoord kunnen en blijven handelen tijdens de uitoefening van hun beroep

Het professioneel functioneren van de BLCN leefstijlcoach betreft het beroepsmatig handelen richting cliënten (coachees), collegae, opdrachtgevers en de samenleving.

Voor het beroepsmatig handelen heeft de BLCN leefstijlcoach met de gedragscode een set normen en waarden in handen. De gedragscode gaat uit van de vijf kernwaarden waarmee de BLCN leefstijlcoach zich identificeert. Die kernwaarden zijn: professioneel, integer, respectvol, verantwoordelijk en dienstverlenend.

Iedere BLCN leefstijlcoach heeft bij het aanvaarden van het lidmaatschap van de BLCN verklaard zich volledig te houden aan deze gedragscode.

In geval van een vermeende overtreding door een BLCN leefstijlcoach kan een cliënt, opdrachtgever of collega een klacht indienen middels de klachtenprocedure van de betreffende BLCN-leefstijlcoach.

De gedragscode heeft geen wettelijke grondslag maar kan in juridische procedures als ontlastende of belastende factor worden meegewogen in de oordeelsvorming.

Gedragscode leefstijlcoach

De gedragscode gaat hierna in op de vijf hiervoor gemelde kernwaarden: professioneel, integer, respectvol, verantwoordelijk en dienstverlenend.

Daar waar in de tekst van de gedragscode het woord “hij” wordt gebruikt, wordt zowel hij als zij bedoeld. Daar waar het woord “zijn” wordt gebruikt, wordt zowel zijn als haar bedoeld.

De BLCN-leefstijlcoach is professioneel. Dat betekent dat hij beroepsmatig en vakkundig het vak van leefstijlcoach op hbo-niveau uitoefent.

 • Hij werkt volgens wetenschappelijke richtlijnen zoals bijvoorbeeld van de Gezondheidsraad.
 • Hij zorgt er voor dat zijn kennis, vaardigheden en beroepsmatige ervaring op het gewenste kwaliteitsniveau (hbo) zijn en blijven.
 • Hij doet aan zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling om te kunnen groeien als mens en als coach.
 • Hij volgt ontwikkelingen op het gebied van leefstijl, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid,
  gezondheid en coaching en staat open voor andere en nieuwe visies, inzichten en methodieken. Dat doet hij onder meer door het lezen van vakliteratuur, het volgen van actualiteiten en deelname aan vervolgopleidingen, symposia en congressen en intervisiebijeenkomsten.
 • Hij is bereid een bijdrage te leveren aan verdere professionalisering en profilering van het vak van BLCN-leefstijlcoach en daarmee op het gebied van gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
 • Hij verstrekt, wanneer dat wordt verlangd door een cliënt of opdrachtgever, zijn curriculum vitae, waaruit zijn opleiding(sniveau) en (werk)ervaring op het gebied van leefstijlcoaching blijkt.

De BLCN-leefstijlcoach is integer. Dat betekent dat hij eerlijk, betrouwbaar en oprecht het vak van leefstijlcoach uitoefent.

 • Hij werkt op basis van een vertrouwensrelatie met cliënten, opdrachtgevers en collegae.
 • Hij behandelt gegevens van en over cliënten en opdrachtgevers vertrouwelijk en geeft alleen informatie na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van betrokkenen.
 • Hij benadert alle cliënten op eenzelfde integere wijze. Hij maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis om zichzelf of anderen te bevoordelen of te benadelen.
 • Hij (her)kent het onderscheid tussen de relatie tussen een coach en cliënt c.q. opdrachtgever enerzijds en andere relaties (privé en zakelijk) anderzijds, en ziet er op toe dat er geen belangenverstrengeling optreedt. Wanneer belangenverstrengeling dreigt te ontstaan, beëindigt de BLCN-leefstijlcoach de betreffende werkrelatie.
 • Hij handelt naar de algemeen aanvaarde normen en waarden van fatsoen en binnen de algemeen wettelijke kaders.
 • Hij werkt onafhankelijk en heeft nimmer belang bij het adviseren en/of verkopen van producten van derden.

De BLCN-leefstijlcoach is respectvol. Dat betekent dat hij het vak van leefstijlcoach uitoefent met respect en eerbied voor algemene en voor iemands persoonlijke waarden.

 • Hij behandelt ieder mens gelijk. Hij discrimineert niet op ras, huidskleur, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, afkomst of op welk onderscheid dan ook.
 • Hij respecteert ieders recht om een eigen mening te hebben, een keuze te maken en een beslissing te nemen.
 • Hij wijst een collega erop wanneer deze in strijd handelt met de gedragscode.

De BLCN-leefstijlcoach handelt op verantwoorde wijze. Dat betekent dat hij verstandig en met zorg het vak van leefstijlcoach uitoefent.

 • Hij neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen en gedragingen.
 • Hij verricht alleen werkzaamheden die binnen zijn werkgebied, expertise en competenties vallen en verwijst indien nodig door naar specialistische zorgverleners.
 • Hij onderkent dat hij (on)bewust invloed heeft op een cliënt. Hij gaat geen intieme relatie aan met cliënt en onthoudt zich van ongewenste intimiteiten met cliënt.

De BLCN-leefstijlcoach is dienstverlenend. Dat betekent dat hij het vak van leefstijlcoach uitoefent op een manier die erop is gericht om mensen te helpen hun doel of resultaat te bereiken.

 • Hij stelt het belang van cliënten voorop.
 • Hij is open en helder in de communicatie richting cliënten over de werkwijze, afspraken en andere facetten van de dienstverlening.
 • Hij stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • Hij is bereid samen te werken met collegae.