Gedragscode Leefstijlcoach

Gedragscode

Het doel van de gedragscode is het professioneel functioneren van de hbo leefstijlcoach te beschrijven, zodat zij verantwoord handelen tijdens de uitoefening van hun beroep.

Het professioneel functioneren van de hbo leefstijlcoach betreft het beroepsmatig handelen richting cliënten (coachees), collegae, opdrachtgevers en de samenleving. 

Voor het beroepsmatig handelen heeft de hbo leefstijlcoach met de gedragscode een set normen en waarden in handen. De gedragscode gaat uit van de vijf kernwaarden waarmee de hbo leefstijlcoach zich identificeert: professioneel, integer, respectvol, verantwoordelijk en dienstverlenend.

Iedere hbo leefstijlcoach heeft bij het aanvaarden van het lidmaatschap van de BLCN verklaard zich volledig te houden aan deze gedragscode.

In geval van een vermeende overtreding door een hbo leefstijlcoach kan een cliënt, opdrachtgever of collega een klacht indienen bij de BLCN. De gedragscode heeft geen wettelijke grondslag maar kan in juridische procedures als ontlastende of belastende factor worden meegewogen in de oordeelsvorming.

De gedragscode gaat hierna in op de vijf hiervoor gemelde kernwaarden professioneel, integer, respectvol, verantwoordelijk en dienstverlenend. Daar waar in de tekst van de gedragscode het woord ‘hij’ wordt gebruikt, wordt zowel hij als zij bedoeld. Daar waar het woord ‘zijn’ wordt gebruikt, wordt zowel zijn als haar bedoeld.

Gedragscode leefstijlcoach

De gedragscode gaat uit van de vijf kernwaarden waarmee de hbo leefstijlcoach zich identificeert: professioneel, integer, respectvol, verantwoordelijk en dienstverlenend.

De hbo leefstijlcoach is professioneel. Dat betekent dat hij beroepsmatig en vakkundig het vak van leefstijlcoach op hbo-niveau uitoefent.

 • De hbo leefstijlcoach zorgt er voor dat zijn kennis, vaardigheden en beroepsmatige ervaring op het gewenste kwaliteitsniveau (hbo) zijn en blijven.
 • De hbo leefstijlcoach doet aan zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling om te kunnen groeien als mens en als coach.
 • De hbo leefstijlcoach volgt ontwikkelingen op het gebied van leefstijl, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, gezondheid en coaching. Hij staat open voor andere en nieuwe visies, inzichten en methodieken. Dat doet hij onder meer door het lezen van vakliteratuur, het volgen van actualiteiten en deelname aan vervolgopleidingen, symposia en congressen en intervisiebijeenkomsten.
 • De hbo leefstijlcoach is bereid een bijdrage te leveren aan verdere professionalisering en profilering van het vak van hbo leefstijlcoach en daarmee op het gebied van gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
 • De hbo leefstijlcoach verstrekt, wanneer dat wordt verlangd door een cliënt of opdrachtgever, zijn curriculum vitae, waaruit zijn opleiding(sniveau) en (werk)ervaring op het gebied van leefstijlcoaching blijkt.

De hbo leefstijlcoach is integer. Dat betekent dat hij eerlijk, betrouwbaar en oprecht het vak van leefstijlcoach uitoefent.

 • De hbo leefstijlcoach werkt op basis van een vertrouwensrelatie met cliënten, opdrachtgevers en collegae.
 • De hbo leefstijlcoach behandelt gegevens van en over cliënten en opdrachtgevers vertrouwelijk en geeft alleen informatie na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van betrokkenen.
 • De hbo leefstijlcoach benadert alle cliënten op een zelfde integere wijze. Hij maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis om zichzelf of anderen te bevoordelen of te benadelen.
 • De hbo leefstijlcoach (her)kent het onderscheid tussen de relatie tussen een coach en cliënt c.q. opdrachtgever enerzijds en andere relaties (privé en zakelijk) anderzijds, en ziet er op toe dat er geen belangenverstrengeling optreedt. Wanneer belangenverstrengeling dreigt te ontstaan, beëindigt de hbo leefstijlcoach de betreffende werkrelatie.
 • De hbo leefstijlcoach handelt naar de algemeen aanvaarde normen en waarden van fatsoen en binnen de algemeen wettelijke kaders.

De hbo leefstijlcoach is respectvol. Dat betekent dat hij het vak van leefstijlcoach uitoefent met respect en eerbied voor algemene en voor iemands persoonlijke waarden.

 • De hbo leefstijlcoach behandelt ieder mens gelijk. Hij discrimineert niet op ras, huidskleur, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, afkomst of op welk onderscheid dan ook.
 • De hbo leefstijlcoach respecteert ieders recht om een eigen mening te hebben, een keuze te maken en een beslissing te nemen.
 • De hbo leefstijlcoach wijst een collega erop wanneer deze in strijd handelt met de gedragscode.

De hbo leefstijlcoach handelt op verantwoorde wijze. Dat betekent dat hij verstandig en met zorg het vak van leefstijlcoach uitoefent.

 • De hbo leefstijlcoach neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen en gedragingen.
 • De hbo leefstijlcoach verricht alleen werkzaamheden die binnen zijn werkgebied, expertise en competenties vallen en verwijst indien nodig door naar specialistische zorgverleners.
 • De hbo leefstijlcoach onderkent dat hij (on)bewust invloed heeft op een cliënt. Hij gaat geen intieme relatie aan met cliënt en onthoudt zich van ongewenste intimiteiten met cliënt.

De hbo leefstijlcoach is dienstverlenend. Dat betekent dat hij het vak van leefstijlcoach uitoefent op een manier die erop is gericht om mensen te helpen hun doel of resultaat te bereiken.

 • De hbo leefstijlcoach stelt het belang van cliënten voorop.
 • De hbo leefstijlcoach is open en helder in de communicatie richting cliënten over de werkwijze, afspraken en andere facetten van de dienstverlening.
 • De hbo leefstijlcoach stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • De hbo leefstijlcoach is bereid samen te werken met collegae.

Een post-hbo-diploma heeft niet de status van een hbo-diploma. Het “post-hbo” geeft alleen aan dat er hbo-werk- en denkniveau verwacht wordt bij de deelnemers. Opleiders kunnen hier soepel mee omgaan en mensen toelaten zonder officieel erkend hbo-diploma.

We merken dat er regelmatig verwarring is op dit gebied en dat er mensen in de veronderstelling zijn dat ze een officieel erkend hbo-diploma hebben, terwijl ze een diploma hebben van een opleiding op hbo-werk- en denkniveau. Helaas zijn dat 2 verschillende dingen.