Kinderen

Overgewicht en obesitas bij kinderen

Kinderleefstijlcoaching

Implementatieproces

Vanuit een landelijke projectgroep wordt gewerkt aan de realisatie van de benodigde randvoorwaarden voor de implementatie van de ketenaanpak Zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas. In deze landelijke projectgroep zijn onder meer het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD GHOR Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland, JOGG, NCJ, Kei Gezond Limburg en de betrokken experimenteerpartijen (GGD Amsterdam, Zilveren Kruis, Stichting YCND/GO!, VGZ, Menzis en CZ) vertegenwoordigd.
VWS neemt de projectleidersrol op zich en bewaakt de voortgang van de landelijke implementatie.

Update 18/04/24

Afspraken over Zvw zorg

Recent is de beoordelingsroute van Zvw-zorg voor kinder-GLI programma’s afgesproken (NB nog onder voorbehoud van definitieve besluitvorming).

De route wordt vergelijkbaar met die van de GLI-volwassenen en bestaat uit twee delen:

 • Een toetsing door zorgverzekeraars waarin beoordeeld wordt of de interventie een verzekerde aanspraak is onder de Zvw.
 • Een toetsing door het RIVM op kwaliteit en effectiviteit van de interventie.

Aandachtspunten

 • Deze beoordeling is van toepassing op zowel de in de experimenten gebruikte interventies als ook op andere kinder-GLI programma’s, mits zij voldoen aan de voorwaarden.
 • ZN en RIVM maken de komende periode verdere afspraken over de inrichting van de beoordelingsroute en communiceren dit, op vergelijkbare wijze als bij de GLI-volwassenen, zodra dit mogelijk is naar het veld.
 • Bovenstaande afspraak is van toepassing gedurende de gefaseerde uitrol van de ketenaanpak uiterlijk tot en met 2026. Dit kan eventueel verlengd worden.

Stand van zaken implementatieproces

 • Met de experimenten die vanuit de Beleidsregel Innovatie al gebruik maakten van
  bekostiging vanuit de Zvw worden maatwerkafspraken gemaakt waarmee de
  experimenten in 2024 gecontinueerd kunnen worden.
 • Vanuit de landelijke projectgroep wordt de komende periode verder gewerkt aan de
  benodigde randvoorwaarden op gebied van kwaliteitsborging van de centrale
  zorgverlener en de kinderleefstijlcoach.

Updates 23/11/2023

Achtergrond

Vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is afgesproken dat zorgverzekeraars en gemeenten met ingang van 1 januari 2024 in elke regio starten met het inrichten van een ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas in meerdere gemeenten. Voor de inrichting en uitvoering van de ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas zijn de komende periode middelen beschikbaar via de brede SPUK-regeling. In het GALA (3G onderdeel 2) staat nader uitgewerkt waar gemeenten de SPUK-middelen voor kunnen inzetten.

De ketenaanpak dient te landen in de samenwerkingsafspraken die gemaakt worden tussen het sociaal- en zorgdomein. Er wordt afgesproken wie waarvoor verantwoordelijk is en wat georganiseerd moet worden. Dit gebeurt aan de regionale tafel en wordt lokaal vormgegeven.

Sinds 2018 is een groeiend aantal gemeenten bezig met de implementatie van de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) van JOGG. De ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht van JOGG is de benoemde ketenaanpak in het GALA en is de praktische vertaling van het Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. In dit landelijk gedragen model wordt (ernstig) overgewicht bij kinderen bekeken vanuit zowel het zorg als het sociaal domein. Daarbij is oog voor onderliggende oorzaken en factoren in de gezinssituatie die bijdragen aan overgewicht en obesitas.

Meer informatie over Kind naar gezonder gewicht vind je hier in de vorm van een FAQ.

Financiering

Bij een kind vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) wordt een centrale zorgverlener ingezet en vergoed vanuit het basispakket. De professional in deze functie stelt met het gezin een plan van aanpak op, coördineert de samenwerking en bewaakt de samenhang tussen alle activiteiten. De inzet van de centrale zorgverlener wordt alleen vergoed als een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) onderbouwd onderdeel is van het plan van aanpak. Ook de uitvoering van een GLI wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet. Voor de functie van centrale zorgverlener en de uitvoerder van de GLI zijn door de NZa maximum tarieven vastgesteld. De tariefbeschikking voor 2024 staat hier.

Op deze pagina vind je updates over de stand van zaken met betrekking tot de financiering. De laatste procesupdate is van 11 september.

Meer informatie over de onderdelen die voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet in aanmerking kunnen komen is te vinden op de website van het Zorginstituut Nederland.

Wie wordt er vergoed vanuit de ZVW voor het uitvoeren van een kinder GLI?

Opleiding Kinderleefstijlcoach

In 2024 komen alleen BLCN geregistreerde leefstijlcoaches met opleiding kinderleefstijlcoach in aanmerking voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet. 

Voor BLCN leefstijlcoaches geldt dat de BLCN een procedure voor Vektis inricht voor haar leden die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • BLCN kwaliteitsgeregistreerd
 • Aantekening tot kinderleefstijlcoach

Hiervoor dien je een geaccrediteerde opleiding tot kinderleefstijlcoach te hebben gevolgd. In 2024 is een bijscholing tot kinderleefstijlcoach voldoende. Er komt een procedure om je aan te melden als kinderleefstijlcoach. Meer informatie volgt.

Om een interventie uit te kunnen voeren kan het zijn dat de interventie een eigen opleiding/training vereist.

Op dit ogenblik zijn er 2 nascholingen Kinderleefstijlcoach geaccrediteerd door Kabiz. De trainingen van AVLEG en YCND zijn als nascholing geaccrediteerd, niet als opleiding tot kinderleefstijlcoach. De toetsing van een nascholing is heel anders dan een toetsing tot geaccrediteerde opleider. Er worden geen inhoudelijke eisen aan een nascholing gesteld, wel aan een opleiding. Bij de accreditatie van nascholingen wordt alleen gekeken of de training binnen het werkveld van een leefstijlcoach past, en of de opleiding op hbo-niveau wordt gegeven.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom het dossier Aanpak Obesitas kinderen?

Schrijf je dan hier. Bij updates van deze pagina ontvang je een mail van ons. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte.