Ketenaanpak zorg en ondersteuning

Voor kinderen met overgewicht en obesitas

Kinderleefstijlcoaching

Kinderen

Vanaf 1 januari 2024 starten zorgverzekeraars en gemeenten met het vormgeven en vergoeden van de ketenaanpak Zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas. Dit komt voort uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De netwerkaanpak maakt deel uit van de samenwerking tussen het sociaal domein en het zorgdomein. Gemeenten maken hiervoor (regionale en lokale) afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is en wat er georganiseerd moet worden.

Financiering

Bij een kind vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) wordt een centrale zorgverlener ingezet en vergoed vanuit de basisverzekering. De professional in deze functie stelt met het gezin een plan van aanpak op, coördineert de samenwerking en bewaakt de samenhang tussen alle activiteiten. De inzet van de centrale zorgverlener wordt alleen vergoed als een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) onderbouwd onderdeel is van het plan van aanpak. Ook de uitvoering van een GLI wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor de functie van centrale zorgverlener en de uitvoerder van de GLI zijn door de Nederlandse Zorgauroriteit (Nza) maximum tarieven vastgesteld. De tariefbeschikking voor 2024 staat hier.

Meer informatie over de onderdelen die voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet in aanmerking kunnen komen is te vinden op de website van het Zorginstituut Nederland. Updates over de stand van zaken met betrekking tot de financiering staan op deze pagina. De laatste procesupdate is van 11 september 2023.

Huidige stand van zaken (23-11-23)

Per 1 januari 2024 treedt de nieuwe regelgeving vanuit de NZa in werking waarmee bepaalde onderdelen van de netwerkaanpak vergoed kunnen worden vanuit de Zvw. Ondanks dat er nog niet aan alle randvoorwaarden is voldaan (zie hiervoor de GALA handreiking en de relevante KnGG tools), wordt er al wel een eerste stap gemaakt met het vergoeden van specifieke onderdelen van de netwerkaanpak. Er wordt gestart met gemeenten die de randvoorwaarden grotendeels of volledig op orde hebben of in vergevorderd stadium zijn qua inrichting van het netwerk. Dit is een eerste stap in de landelijke opschaling.

Om in 2024 in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de Zvw stellen zorgverzekeraars enkele voorwaarden:

1

Centrale Zorgverlener (CZV)

De centrale zorgverlener (CZV) is vooralsnog een jeugdverpleegkundige die hiervoor een aanvullende opleiding tot centrale zorgverlener gevolgd heeft. Als de CZV uit een andere beroepsgroep komt, is er geen vergoeding uit de Zvw mogelijk.

2

GLI-programma’s

Alleen de GLI-programma’s van de huidige experimenten komen in 2024 in aanmerking voor vergoeding. Dit zijn: GLI-Amsterdam en Your Coach Next Door/GO!

3

BLCN-registratie + opleiding

In 2024 komen alleen BLCN-geregistreerde leefstijlcoaches met een opleiding kindercoach in aanmerking voor vergoeding vanuit de Zvw. De BLCN richt een procedure voor Vektis in voor haar leden die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • BLCN kwaliteitsgeregistreerd
  • Aantekening tot kinderleefstijlcoach

Hiervoor dien je een geaccrediteerde opleiding tot kinderleefstijlcoach te hebben gevolgd. Voor 2024 is een bijscholing tot kinderleefstijlcoach voldoende.
Om een interventie uit te kunnen voeren kan het zijn dat de interventie een eigen opleiding/training vereist.

Ben je geen BLCN-gecertificeerde leefstijlcoach en wil je meer weten hoe het voor jouw beroep is georganiseerd? Met deze vragen kan je terecht bij je eigen beroepsvereniging

Achtergrond

Sinds 2018 is een groeiend aantal gemeenten bezig met de implementatie van de netwerkaanpak  Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) van JOGG. KnGG is de praktische vertaling Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Dit landelijke model beschrijft een structuur om een lokaal netwerkaanpak voor kinderen met (ernstig) overgewicht in te richten. Daarbij is oog voor onderliggende oorzaken en factoren in de gezinssituatie die bijdragen aan overgewicht en obesitas.

Om deze netwerkaanpak in te richten en uit te voeren, zijn er middelen beschikbaar vanuit de brede SPUK (specifieke uitkering)-regeling. In het GALA (3G onderdeel 2) staat nader uitgewerkt waar gemeenten de SPUK-middelen voor kunnen inzetten.

Een landelijke projectgroep werkt aan de realisatie van de benodigde randvoorwaarden voor de implementatie van de netwerkaanpak. In deze landelijke projectgroep zijn onder meer het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD GHOR Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland, JOGG, NCJ, Kei Gezond Limburg en de betrokken experimenteerpartijen (GGD Amsterdam, Zilveren Kruis, Stichting YCND/GO!, VGZ, Menzis en CZ) vertegenwoordigd. VWS neemt de projectleidersrol op zich en bewaakt de voortgang van de landelijke implementatie.

De planning voor het realiseren van de randvoorwaarden voor brede implementatie vanaf 2025 staat in het schema hieronder:

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom de ketenaanpak zorg en ondersteuning?

Schrijf je dan hier. Bij updates van deze pagina ontvang je een mail van ons. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte.