Verslag ALV 23 maart 2018

Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de
Beroepsvereniging voor LeefstijlCoaches Nederland (BLCN)
Vrijdag 23 maart 2018
14.00-17.00 uur bij de Amershof, Snouckaertlaan 11 in Amersfoort

Aanwezige bestuursleden: Meijke van Herwijnen (voorzitter), Helen Kho (secretaris), Anita Geijtenbeek (penningmeester), Sione Brugman (waarnemend penningmeester), Nathalie Leenen (adviseur)

Aanwezige leden: Noortje Vriens, Carola Embregts, Susan Hoes, Simone van der Kaaij, Hilde Berentschot, Jannie Hopman, Frank Verkuylen, Rian Hermans, Susan van Kempen, Esther van den Hurk, Karen van den Brink, Marjorie Pasman, Pleun Stevens, Hadassa Rotteveel, Marije Morren, Annemarleen Ridder, Esther Janssen, Henriette Dijkstra, Suus Reep, Marja Hogendoorn, Mariette de Mol, Laura van Oss, Meiny Aalders

 1. Opening (14.00 uur)
 • De voorzitter heet alle aanwezigen welkom.
 • De bestuursleden worden voorgesteld en er wordt formeel gestemd over het installeren van Helen Kho als secretaris. Zij is tussentijds aangetreden als bestuurslid. De stemming geeft een unaniem akkoord.
 • Alle vijf de zittende bestuursleden zijn aanwezig.
 • Oproep om toe te treden tot bestuur: er zijn 2 vacatures.
 • Het verslag van vorige ALV is wel gepubliceerd, maar niet meegestuurd met de uitnodiging voor deze ALV. Het verslag zal worden meegestuurd met het verslag van deze ALV en de leden krijgen daarbij enige tijd om commentaar te geven. Daarna wordt het verslag vastgesteld.
 1. Vaststellen jaarverslag 2017
 • Penningmeester Anita Geijtenbeek geeft een toelichting op het jaarverslag, en het verslag van de kascontrolecommissie.
 • Opmerkingen over de tekst: in de voetnoot van het jaarverslag staat nog 2016.
 • Mariette de Mol van Otterloo en Nicole Philippens fungeerden dit jaar als kascontrolecommissie. Zij geven aan geen onrechtmatigheden te hebben geconstateerd en adviseren aan het bestuur decharge te verlenen. Mariette en Nicole worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage!
 • Er wordt gestemd met handopsteken. Het jaarverslag en het financieel jaarverslag worden unaniem goedgekeurd en daarmee wordt decharge aan het bestuur verleend over het jaar 2017.
 1. Opleidersaccreditatie ? toelichting door de voorzitter
 • De opleidersaccreditatie is mogelijk vanaf april 2018. Momenteel zijn er ca. 8 opleiders die van plan zijn om een aanvraag te doen. Het accrediteren van opleidingen is van belang voor continu?teit in de instroom van nieuwe BLCN leden.
 • Getoetst wordt of de opleiding aan alle onderdelen van het beroepsprofiel van de hbo-leefstijlcoach recht doet.
 • De verwachting is dat AVLEG en MARK zich aanmelding voor een accreditatieproces. Mochten er hiaten of zwakkere plekken blijken te zijn in het curriculum van deze opleidingen, dan wordt samen met de opleider gekeken op welke onderdelen de opleiding tekort schiet. Voor de huidige BLCN leden die de AVLEG of MARK opleiding hebben gedaan zullen het advies krijgen om hun bijscholingsactiviteiten in 2018 vooral op die aandachtsgebieden te richten.
 • Wanneer een opleider wordt geaccrediteerd krijgen alleen de mensen die daarna pas gaan starten met de opleiding automatisch een accreditatie. Dit werkt niet met terugwerkende kracht voor reeds afgestudeerden.
 • De BLCN doet vooraf geen uitspraken over welke opleiders ge?nteresseerd zijn in accreditatie. Opleiders die accreditatie hebben aangevraagd worden vermeld op de website van de BLCN. Het accreditatietraject duurt 4-6 weken. Wanneer een opleiding geaccrediteerd is, wordt dit ook op de BLCN-website vermeld.
 1. Individuele accreditatie

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan een toets voor individuele accreditatie.
Van de 8 aanvragen voor individuele accreditatie, hebben 2 mensen met succes de accreditatie doorlopen. Om de schijn te voorkomen dat er relatief gemakkelijk gefraudeerd kan worden, is een aanpassing in het proces gedaan waarbij de kennistoets niet meer thuis gemaakt mag worden en er een gesprek plaatsvindt over de ingeleverde video en reflectie. Dat heeft gevolgen voor de kosten en daarmee de prijs van individuele accreditatie, die is verhoogd.

 1. Wat moeten leden doen om lid te blijven?

Naar verwachting wordt in termijnen van 3 jaar getoetst of iemand nog aan de voorwaarden voldoet. De leefstijlcoach moet aantonen dat hij/zij nog aan het beroepsprofiel voldoet. Er komt een register waarin wordt bijgehouden hoeveel je van de benodigde PE punten (bijscholingspunten) zijn behaald. Dit alles krijgt in de tweede helft van 2018 zijn beslag.

 1. Netwerkbijeenkomsten

Anita Geijtenbeek vertelt: er is een viertal netwerkbijeenkomsten geweest, verspreid over het land. Aan alle aanwezigen de oproep om ook zelf regionaal bijeenkomsten te organiseren. Die kun je aanmelden via info@blcn.nl, zodat er verdere bekendheid aan gegeven kan worden.

 1. Resultaatmeting/de gecombineerde leefstijlinterventie
 • Sione Brugman licht toe: het is belangrijk om aan te tonen wat de effecten zijn van leefstijlcoaching. Dit wordt op dit moment op veel verschillende manieren gedaan. Als beroepsvereniging is het van belang om eenduidig aan te kunnen tonen wat de resultaten zijn van de inspanningen van onze leden. Met deze resultaten kan de waarde van het beroep van leefstijlcoach aangetoond worden bij opdrachtgevers, zorgverzekeraars, gemeentes en andere belanghebbenden. Maar ook een zelfevaluatie en evaluatie met de klant wordt er concreter door.
 • Ester Janssen geeft uitleg over de CooL-pilot. Het CooL programma is de afgelopen jaren in een pilotprogramma met CZ opgezet als Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), die mogelijk per 2019 in het basispakket van de zorgverzekering wordt opgenomen. Ester is lid van de BLCN en doet samen met Nicole Philippens, die vandaag helaas verhinderd is, een duo-promotie bij de Rijksuniversiteit Maastricht naar de effecten van leefstijlcoaching. Ze nemen daarbij de uitkomsten van de CooL-pilot als uitgangspunt en onderzoeken hoe resultaten kunnen worden aangetoond. Daarnaast hebben Nicole en Ester het initiatief genomen om een organisatie op te richten om het CooL programma te beheren (gericht op resultaatmeting en doorontwikkeling).
 • Wanneer spreek je over duurzaam resultaat? Ester Janssen licht toe dat uit de literatuur blijkt dat als na 6 maanden de verandering nog steeds voortduurt, je kunt spreken van duurzaam resultaat.
 1. Vaststellen begroting 2018
 • Korte toelichting begroting 2018 door de voorzitter. Met handopsteken wordt de begroting unaniem goedgekeurd.
 • De twee leden van de kascontrolecommissie willen nog een jaar plaatsnemen in de commissie.
 1. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

 1. Sluiting (ca 16:15 uur)
Bericht delen via:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer actualiteiten