Disclaimer

 

1. Definities

1.1 In deze disclaimer worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Bezoeker: De bezoeker van de Website;
BLCN: Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland, gevestigd aan de Barchman Wuytierslaan 10 (3818 LH) te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64219887;
Deelnemer: De bezoeker van de Website die een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan met een Leefstijlcoach;
Leefstijlcoach: De leefstijlcoach die is aangesloten bij BLCN;
Profielpagina: De profielpagina op de Website met gegevens van de Leefstijlcoach;
Website: De website die door BLCN worden beheerd, zijnde www.blcn.nl.

1.2 Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

1.3 Daar waar in deze disclaimer “hij” of “zijn” genoemd wordt, kan uiteraard ook “zij” of “haar” worden gelezen.

2. Inhoud van de Website en verantwoordelijkheden van de Deelnemer

2.1 BLCN behoudt zich het recht voor de op de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

2.2 Ondanks de constante zorg en aandacht die BLCN besteedt aan de samenstelling van de Website is het mogelijk dat de informatie die op de Website is gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Vergissingen of fouten in gegevens op de Website binden BLCN niet.

2.3 De informatie op de Website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie.

2.4 De Leefstijlcoach is verantwoordelijk voor het plaatsen van correcte informatie en contactgegevens op zijn Profielpagina.

2.5 Mededelingen en informatie op de Profielpagina zijn die van de betreffende Leefstijlcoach zelf. BLCN kan er niet voor instaan dat deze informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de Bezoeker wordt geraadpleegd. De informatie en diensten die door een Leefstijlcoach op zijn Profielpagina worden aangeboden en/of vermeld, biedt geen garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

2.6 De Deelnemer die contact opneemt met een op de Website vermelde Leefstijlcoach, is zelf verantwoordelijk voor zijn keuze. BLCN geeft alleen advies en tips bij het koppelen van een Leefstijlcoach en een Deelnemer. Het is aan de Deelnemer om zorg te dragen voor een tijdige beëindiging van de coaching wanneer een “klik” of het vertrouwen tussen de Deelnemer en de Leefstijlcoach ontbreekt. Bij acute of ernstige psychische problematiek dient de Deelnemer zelfstandig contact op te nemen met een huisarts.
BLCN kan te allen tijde besluiten bepaalde inhoud van de Website te verwijderen.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 De intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsnaamrecht, auteursrecht en databankrecht, met betrekking tot de Website berusten bij BLCN of bij zijn licentiegever, tenzij artikel 3.2 van toepassing is.

3.2 De intellectuele eigendomsrechten van de content die door een Leefstijlcoach op zijn Profielpagina is geplaatst berusten bij de Leefstijlcoach.

3.3 De Bezoeker dient de intellectuele eigendomsrechten van BLCN, van zijn licentiegever en van de Leefstijlcoaches te allen tijde te respecteren.

3.4 Het is niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van BLCN inhoud van de Website of delen daarvan te verveelvoudigen, na te maken, te kopiëren of aan te wenden voor commerciële doeleinden, zoals het verzamelen van contactgegevens van Leefstijlcoaches voor het benaderen van Leefstijlcoaches in het kader van commerciële activiteiten.

4. Boete

4.1 BLCN wijst Bezoekers erop dat het gebruiken van contactgegevens van Leefstijlcoaches voor het sturen van ongevraagde e-mailberichten voor commerciële, ideële of charitatieve doelen in strijd is met artikel 11.7 Telecommunicatiewet (spamverbod e-mail), tenzij sprake is van een van de wettelijke uitzonderingen.

4.2 Indien door BLCN of een Leefstijlcoach een overtreding op het spamverbod e-mail wordt geconstateerd, dan kan door BLCN respectievelijk de Leefstijlcoach besloten worden daarvan een melding te maken bij de Autoriteit Consument & Markt.

4.3 Het in strijd handelen met het spamverbod e-mail kan leiden dat hoge boetes. Boetes kunnen oplopen tot € 900.000,- (informatie afkomstig van de website van de Autoriteit Consument & Markt).

5. Aansprakelijkheid

5.1 BLCN zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de Website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. BLCN is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de Website te kunnen raadplegen.

5.2 Indien een Leefstijlcoach content op de Website heeft geplaatst die in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van een derde, dan is BLCN daarvoor niet aansprakelijk. In een dergelijk geval dient de partij die stelt dat inbreuk wordt gemaakt op zijn intellectuele eigendomsrechten de betreffende Leefstijlcoach daarvoor aansprakelijk te stellen.

6. Links naar websites van derden

6.1 Op de Website staan links naar andere websites, zoals social media websites en websites van Leefstijlcoaches. De Bezoeker dient zich ervan bewust te zijn dat BLCN geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van derden, Leefstijlcoaches en hun websites. Deze websites staan niet onder controle van BLCN en BLCN verschaft deze links uitsluitend als een gemak voor de Bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door BLCN in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

7. Privacy

7.1 BLCN verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over de cookies van de Website, kan de Bezoeker het privacy beleid van BLCN raadplegen.