Nieuwsbrief december 2019

Beste leden,

Het einde van het jaar is in zicht. Een goed moment voor een terugblik en een laatste update.

Ondersteuning beroepsvereniging
Op de oproep in de zomernieuwsbrief hebben 17 leden gereageerd dat ze het bestuur wilden ondersteunen. Inmiddels heeft er afstemming plaatsgevonden voor AVG en de klachtenprocedure, is er een werkgroep opgestart voor het periodiek meten van de ledentevredenheid en gaat er in januari een werkgroep aan de slag met de interne en externe communicatie. Echt super om samen aan de slag te gaan!

Event en samenwerking met externe partners
Zoals reeds toegelicht in de vorige nieuwsbrief hebben we het plan om een event te organiseren, waarin we onze leden in contact brengen met externe partners. Hiervoor zijn we inmiddels in overleg met een professionele partij die ons gaat ondersteunen bij de organisatie.

In oktober heeft een focusgroep, samengesteld uit leden van het Voedingscentrum, Kenniscentrum Sport en de BLCN, overleg gehad. Het eerste gezamenlijke overleg leverde een aantal suggesties en idee?n op:

E?n overzichtsartikel
E?n van de suggesties die naar boven kwam tijdens de bijeenkomst was dat het leefstijlcoaches zou helpen als alle kennis/producten rondom voeding en bewegen op ??n plek te vinden zijn. Naar aanleiding daarvan wordt ??n overzichtsartikel gemaakt met alle kennis en producten die relevant zijn voor leefstijlcoaches. Wanneer dit artikel af is zullen we de link naar jullie sturen.

Werkplannen
Een aantal van de suggesties die genoemd zijn neemt het Voedingscentrum en Kenniscentrum Sport mee in de werkplannen voor 2020, zoals de doorontwikkeling van de Beweegcirkel en de argumentenkaarten.

Filmpjes van oefeningen
Ten slotte benoemde de focusgroep dat er behoefte is aan filmpjes van spier- en botversterkende oefeningen. In dit artikel vind je een uitleg van dit soort oefeningen en staan links naar youtubefilmpjes met voorbeelden van oefeningen.

Save the date: Algemene Ledenvergadering 2020
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 27 maart 2020 in de middag. Als bijlage vind je de begroting. In 2019 heeft het bestuur veel uren ge?nvesteerd in het op de kaart zetten van de beroepsvereniging. Daarnaast is er door de grote aanwas van nieuwe leden veel tijd gaan zitten in de ledenadministratie. Deze is zeer recent overgedragen aan Kabiz; later dan gepland, waardoor de tijdsinvestering van bestuursleden groot was. Het bestuur heeft besloten om deze extra uren met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 te vergoeden en stelt voor om vanaf 2020 een nieuwe beloningsstructuur voor bestuursleden in te voeren.

Tevens stelt het bestuur voor de contributie per 1 januari 2020 te verhogen van ?175 naar ?185.

Terugkoppeling stand van zaken speerpunten
1. Het verder tot een succes maken van de GLI. Het gaat hierbij om de onderhandelingen met de zorgverzekeraars en het verder werken aan een landelijke dekking van coaches.
Het ministerie van VWS en de Nederlandse zorgverzekeraars zien leefstijlcoaching als meerwaarde en de geregistreerde BLCN-leefstijlcoach erkennen zij als professional. In goed overleg wordt met regelmaat gesproken over pijnpunten als de contractering, het volgbeleid, administratieve randvoorwaarden en regeldruk. Gelukkig hebben jullie geleerd om te focussen op kracht en op mogelijkheden. De grootste uitdaging ligt nu nog in de administratieve randvoorwaarden, de financieringsconstructies en de bekendheid van de leefstijlcoach en de GLI bij verwijzers. Dit zijn de komende tijd speerpunten om te waarborgen dat leefstijlcoaches effici?nter kunnen werken. Intussen streven we, samen met alle betrokken partijen, naar het verzamelen van landelijke resultaten. De deelnemers en uitvoerders zijn alvast enthousiast over de inhoud en de vorm van de interventies. En de eerste resultaten vanuit de groepen zijn positief. We hebben er dan ook vertrouwen in dat alle partijen het belang zien van het slagen van de GLI, en dat we streven naar hetzelfde doel: gezondere huidige- en toekomstige generaties.

2. De toegevoegde waarde van de leefstijlcoach in het bedrijfsleven aantonen, en ook het aantal coaches wat actief is in het bedrijfsleven vergroten.
Leefstijlcoaches zijn op veel terreinen actief. Steeds meer leefstijlcoaches zijn vanuit duurzame inzetbaarheid en vitaliteit ook aan de slag in het bedrijfsleven. Opleiders spelen hier tevens meer op in.

3. De samenwerking opzoeken met fysiotherapeuten en di?tisten en andere relevante partijen. Kijken hoe we de krachten kunnen bundelen.
In overleg met de beroepsgroepen KNGF, NVD en VVOCM en ZN wordt gewerkt aan meer uniforme accreditatie- en herregistratie eisen van de GLI uitvoerder. Dit om kwaliteit te verbeteren en deskundigheid te borgen

4. Een kwalitatief passend, inspirerende en motiverend opleidingsaanbod neerzetten voor het kwaliteitsregister.
Het aantal opleidingen dat je kunt volgen in het kader van bij- en nascholing groeit nog steeds elke dag. Het overzicht met opleidingen kun je inzien zodra je geregistreerd bent via KABIZ. Om het opleidingsaanbod nog verder uit te breiden en aan te laten sluiten bij de behoeften wordt er eveneens een werkgroep opgestart met leden. In januari 2020 zal deze werkgroep opgericht worden en van start gaan. De eerste stap is de behoefte aan bij- en nascholing inventariseren onder de leden en dit in kaart brengen.  Vervolgens zal de werkgroep een voorstel presenteren en zal er een vervolg aan gegeven worden.

Gezien de toename van het aantal aanmeldingen voor nieuwe volledige opleidingen en nascholing zijn we op zoek naar een derde inhoudelijke beoordelaar. De vacature vind je op: blcn.nl/vacature-assessor-kabiz/.

Voor de leden die via MARK de opleiding tot leefstijlcoach hebben gevolgd ?n die ten behoeve van het kwaliteitsregister een brief hebben ontvangen met aanvullende eisen, hebben we inmiddels een nadere concretisering. De betreffende leden ontvangen voor het einde van dit jaar de aanvullende informatie.  In verband met de vertraagde concretisering van de aanvullende eisen wordt de termijn met 1 jaar verlengd tot januari 2022.

5. Zorgen voor goede communicatie vanuit een onderbouwd communicatieplan en het ontwikkelen van een kennisbank.
Zoals reeds gemeld in deze nieuwsbrief, gaat er in januari een werkgroep aan de slag met de communicatie.

6. Door ledengroei, leden nog meer kunnen ondersteunen en verdere professionalisering van de beroepsvereniging.
Het ledenaantal groeit elke dag. We zitten inmiddels op 401 Leden. Dit is een groei van 188 leden t.o.v. 31-12-2018.

7. Kortingen en handige hulpmiddelen voor onze leden.
Via de Facebook Community en de website worden hulpmiddelen en tips gepubliceerd. We zijn met verschillende partijen (commercieel en niet commercieel) in gesprek over hoe we vindbaar- en verwijsbaarheid van de leefstijlcoach beter in kaart kunnen brengen. Zodra de ontwikkelingen concreet zijn zullen we jullie daarover informeren.

8. Samenwerkingsverbanden aangaan die een meerwaarde opleveren voor onze leden.
Tijdens de ALV en het event geven we meer inzicht in mogelijke samenwerkingsverbanden.

9. Bekijken welke resultaatmetingen van interventies we kunnen verzamelen, die bijdragen om de effectiviteit van de leefstijlcoach inzichtelijk te maken. Dit vanuit diverse invalshoeken.
Op de enqu?tes en vragen die we stellen via onze social media kanalen wordt al goed gereageerd. Hier zijn we heel blij mee. De vragen worden gesteld om data op te halen waarmee we de belangen van de leefstijlcoaches behartigen, bijvoorbeeld op het gebied van financiering.

10. Ondernemerschap ondersteunen. Veel leefstijlcoaches werken niet voor een werkgever maar voor zichzelf. Een passie voor je vak is 1, maar ondernemen is een vak apart. Wel uitermate belangrijk om succesvol te zijn. Om leden te ondersteunen in hun ondernemerschap hebben we inmiddels enkele partijen gesproken die hierbij van hulp kunnen zijn en dit thema staat tevens op de agenda voor het event.

Wij kijken terug op een intensief maar mooi jaar, waarin veel stappen zijn gezet. We wensen iedereen hele fijne feestdagen en alvast het allerbeste voor 2020!

Anita, Anne-Marie, Marjorie, Nathalie, Sione en Mariska